KTO SÚ ROZHĽADY A AKÉ SÚ ICH CIELE?

Spravodajský web Rozhľady.sk je nezávislou, apolitickou a nekomerčnou, dobrovoľníckou platformou pre kritické, racionálne skúmanie založené na dôkazoch, porovnávaní a súvislostiach a pre zdieľanie informačného obsahu, ktorý v slovenskom mediálnom priestore nemá adekvátne zastúpenie.

Ako povedal Hiram W. Johnson “Prvou obeťou vojny je pravda.Rozhľady sa preto neprikláňajú k žiadnej strane informačnej vojny a mediálnych naratívov medzi východnou a západnou hemisférou. Filozofia platformy si zakladá na princípoch humanizmu, rovnosti (multipolárneho svetového poriadku), spolupráce a mieru medzi národmi a skupinami, a v zmysle tohto presvedčenia zásadne odmieta militarizmus, neokolonializmus, prehlbujúcu sa ekonomickú nerovnosť, vojenské intervencie a iné prejavy násilia, nadradenosti či šovinizmu. Preto je podstatou informačného obsahu tejto platformy poukazovať na historické súvislosti, útlak, nespravodlivosť, okupácie, vykorisťovanie, korupciu na najvyššej štátnej úrovni, dvojité štandardy a ohýbanie princípov medzinárodného práva či na zločiny proti mieru, ľudskosti i slobode slova. Tento kritický pohľad je prirodzene fokusovaný primárne na západnú civilizáciu, ku ktorej patríme, ktorú spoluvytvárame a voči ktorej máme povinnosť (tak ako aj voči okolitému svetu) upozorňovať, no aj povzniesť a reformovať jej nefunkčné a škodlivé prvky a zvyšovať tak štandardy skutočne vyspelej, civilizovanej spoločnosti. Vzorom preto môžu byť ľudia ako Julian Assange, Edward Snowden, Daniel Hale či Katharine Gun, ktorým treba vzdať hold a nie ich psychicky týrať, prenasledovať a väzniť.

Rozhľady majú za cieľ podnietiť u čitateľov vlastné kritické uvažovanie a rozšíriť spektrum informácií, ktoré z rôznych dôvodov absentujú v štandardných médiách hlavného prúdu alebo naopak sú poznačené  subjektívnym výkladom a náročnými premisami v tzv. alternatívnych médiách. Dezinformácie a selektívnu žurnalistiku je nevyhnutné nielen dopĺňať ďalšími kvalitnými zdrojmi, ale predovšetkým súvislosťami, na ktoré poukazujú známi zahraniční analytici a žurnalisti, s bohatými skúsenosťami priamo v danej oblasti (napr. bývalí diplomati) či v teréne (vojnoví korešpondenti).

Prevádzka webu je financovaná výlučne z vlastných zdrojov a obsah je vytváraný z vlastnej iniciatívy a vo voľnom čase tvorcov. Zdrojom informácií sú hlavne zahraničné – západné protivojnové organizácie a informačné kanály (World Beyond War, Veterans Today, Antiwar), ľavicové hnutia (Common Dreams), či renomovaní myslitelia a žurnalisti (The Intercept, Consortium News, Jacobin). Prípadné nálepkovanie a špekulácie zo šírenia “propagandy” či “motivácií zo zahraničia” tvorcovia striktne odmietajú. Kritika militarizmu či nespravodlivosti a zločinov páchaných západnými mocnosťami nemôže byť zamieňaná a stotožňovaná s glorifikáciou autokratických režimov či radikálnych skupín. Takéto dualistické, čierno-biele myslenie je známkou neobjektívneho, unipolárneho vnímania reality a vytvára nebezpečný priestor pre obmedzovanie slobody slova, diskrimináciu a šikanu. Takéto niečo je v demokratickej, slobodnej spoločnosti neprípustné.